2017-05-17

Umowy na realizację działań ze środków publicznych podpisane w 2016 r.

  1. ​Umowa partnerska z 29.02.2016 roku zawarta pomiędzy Fundacją Aktywizacja (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polskim Związkiem Głuchych Oddział Łódzki i Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści. Dotacja w wysokości 14 582 945,80 złotych z budżetu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 3 386 694,50  złotych. Czas realizacji projektu: 01.08.2016-31.03.2019 r.
  2. Umowa z ​19.04.2016 roku o numerze ENI/2016/373-934 ​zawarta z Komisją Europejską (Delegation of the EU to Ukraine) na realizację projektu pt. Bridging Gaps for Inclusive Civic Engagement. Dotacja w wysokości ​543 320 złotych z budżetu​ programu External Actions of European Union.​ Czas realizacji projektu: 01.06.2016-31.05.2018.
  3. Umowa partnerska z 09.05.2016 roku zawarta pomiędzy Fundacją Microfinance Centre (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Innowacja i Wiedza oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich na realizację projektu pt. Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej. Dotacja w wysokości 25 900 złotych ze środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 4 560 złotych. Czas realizacji projektu: 04.05.2016-31.12.2016.
  4. Umowa partnerska z 08.08.2016 roku zawarta pomiędzy Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych (liderem projektu) a Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację projektu pt. Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej. Dotacja w wysokości ​419 704 złotych z budżetu Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.​ Dotacja dla FRSI (partnera projektu) 7 750 zł  złotych. Czas realizacji projektu: 01.06.2016 r.-15.12.2016 r.
  5. Umowa z 30.11.2016 roku o numerze RPMA.10.01.02-14-5097/16-00 zawarta z Województwem Mazowieckim na realizację projektu pt. MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole. Dotacja w wysokości ​651 498,75 złotych z budżetu​ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT”.​ Czas realizacji projektu: 01.12.2016-31.07.2018.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się