2017-01-23

Majątek

Zgodnie z art. 10 Statutu Fundacji środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą pochodzić z:

  1. darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora,
  2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,
  3. krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych,
  4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.