2019-07-31

Wyniki postępowania - ogłoszenie nr FRSI/Lekcja:enter/2a/2019

Niniejszym przekazujemy wyniki postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w ramach projektu „Lekcja:Enter”, zgodnie z warunkami oraz kryteriami zawartymi w zakończonym zapytaniu ofertowym nr FRSI/Lekcja:Enter/2/2019, dot. pełnienia funkcji 8 konsultantów merytorycznych oraz autora scenariuszy, wytycznych i prezentacji dla trenerów i nauczycieli w projekcie„Lekcja:Enter”. Postępowanie dot. części a., d., e., g., h. zapytania (ogłoszenie nr FRSI/Lekcja:Enter/2a/2019 z dnia 15.07.2019) przeprowadzono zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2.

 

Komisja zakończyła pracę dnia 29.07.2019 - wybrano konsultantów merytorycznych do pełnienia wszystkich funkcji, których dotyczyło ogłoszenie. Tym samym zostali wybrani wszyscy konsultanci merytoryczni, zgodnie z opisem w częściach a.-i. Zapytania. Wobec powyższego Zamawiający zakończył przyjmowanie ofert zgodnie z informacją w pkt. 6 ogłoszenia nr FRSI/Lekcja:Enter/2a/2019 z dnia 15.07.2019.

 

Informacja o wybranych wykonawcach (nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena):

 

część g) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów artystycznych – szkoły ponadpodstawowe - Renata Maciejczyk, Extreme Academy, ul. Włókniarzy 26/61, 34-120 Andrychów; Oferta wpłynęła 2019-07-17, g.17:52; cena 43 000,00 PLNbrutto;

 

część e) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – szkoły ponadpodstawowe - Krzysztof Ciurej, 34-342 Łętownia 707; oferta wpłynęła 2019-07-17, g.18:20; cena 43 000,00 PLNbrutto;

 

część a) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. edukacji wczesnoszkolnej - Wioletta Matusiak, Rudowska 54b, 43-400 Cieszyn, 2019-07-19, g.14:00; cena 44 400,00 PLN brutto;

 

część d) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – klasy IV-VIII szkoły podstawowej -  Dorota Pintal, Boczna 6, 22-460 Szczebrzeszyn, 2019-07-21, g.18:18; cena 40 960,00 PLN brutto;

 

część h) pełnienie funkcji konsultanta merytorycznego ds. zarządzania szkołą - Impuls Szkolenia Dorota Tomaszewicz, ul. Jana III Sobieskiego 3, 11-042 Jonkowo; oferta wpłynęła 2019-07-21, g.22:51; cena 40 400,00 PLN brutto.

 

Informacja o wynikach postępowania została opublikowana 30.07.2019 w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191265

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się