2017-01-20

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Jerzy Koźmiński
 • Maciej Graniecki
 • Jacek Michałowski
 • Tomasz Pasikowski
 • Tomasz Sielicki

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 6. uchwalanie ogólnych warunków przyznawania przez Fundację grantów,
 7. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 9. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
 10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 11. wyrażanie opinii, we wszelkich uznanych przez Radę za istotne sprawach, w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
 12. wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się