2017-01-20

Rada Fundacji

W skład Rady Fundacji wchodzą:

 • Jerzy Koźmiński
 • Maciej Graniecki
 • Jacek Michałowski
 • Tomasz Pasikowski
 • Tomasz Sielicki

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 6. uchwalanie ogólnych warunków przyznawania przez Fundację grantów,
 7. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 9. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
 10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 11. wyrażanie opinii, we wszelkich uznanych przez Radę za istotne sprawach, w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
 12. wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej.