2017-01-23

Statut Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Art. 1
 
Fundacja pod nazwą „Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, działajacą na podstawie przepisów Stanu Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez Martę Grzelak, notariusza w Warszawie, w dniu 13 marca 2008 roku za numerem Repertorium A nr 820/2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 
Art. 2
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
2. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.
4. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały i przedstawicielstwa za granicą lub uczestniczyć w innych organizacjach pozarządowych.
5. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych.
 
Art. 3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 
Art. 4
Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy: FRSI, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w języku angielskim.
 
Art. 5
Ministrem właściwym, w rozumieniu przepisów o fundacjach, ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 
 
ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI
 
Art. 6
1. Celem Fundacji jest wspieranie i promowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i poza jej granicami, w szczególności:
 1. zwiększanie dostępu obywateli, instytucji i organizacji do Internetu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych opartych na Internecie,
 2. popularyzacja wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu obywateli – w ich rozwoju osobistym, zawodowym i działalności gospodarczej oraz w funkcjonowaniu instytucji, organizacji i innych podmiotów,
 3. Inicjowanie, pobudzanie i wspomaganie współpracy podmiotów różnych sektorów mającej na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczeństwa informacyjnego oraz popularyzacji wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
2. Fundacja realizuje swoje cele w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, ochrony praw konsumentów, wspierania organizacji wolontariatu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, działalności na rzecz mniejszości narodowych, rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, działania na rzecz integracji europejskiej, jak również wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, upowszechniania i umacniania wolności, demokracji i swobód obywatelskich poprzez bezpośrednią realizację przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pomocy rzeczowej, technicznej, informacyjnej, organizacyjnej oraz merytorycznej organizacjom i instytucjom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na prowadzenie działań o celach zgodnych z celami Fundacji wymienionymi w ust. 1, w następujących formach:
 1. budowa i rozwój infrastruktury technicznej i systemów informatycznych służących zapewnieniu obywatelom oraz instytucjom i organizacjom dostępu do Internetu,
 2. prowadzenie działań badawczych i analitycznych służących realizacji celów statutowych, w tym udzielanie pomocy organizacyjnej i know-how placówkom naukowym,
 3. prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju jednostek, społeczności lokalnych i społeczeństwa, w tym prowadzenie rzecznictwa interesów grup marginalizowanych w zakresie możliwości, jakie tworzą dla nich technologie informacyjne i komunikacyjne,
 4. tworzenie, gromadzenie i udostępnianie zasobów informacji na temat społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie zasobów Internetu i ich promocja,
 5. działalność wydawnicza, w tym publikowanie raportów i ekspertyz dotyczących stanu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz sytuacji poszczególnych grup społecznych w tym zakresie,
 6. prowadzenie programów stypendialnych dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
 7. prowadzenie działań edukacyjnych w formie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, kongresów, sympozjów, sesji naukowych, wykładów, odczytów, podróży studyjnych, targów, wystaw, a także doradztwa i innych form kształcenia dla osób oraz organizacji i instytucji, w zakresie objętym celami Fundacji,
 8. promocja oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
 9. tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów służących popularyzacji idei społeczeństwa informacyjnego oraz wiedzy na temat nowoczesnych technologii i ich wykorzystania przez różne grupy społeczne;
 10. współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz dotycząca znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych w rozwoju indywidualnym i społecznym. 
3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
 
Art. 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Art. 8
1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.
2. Plan finansowy określa przewidywane wpływy i wydatki Fundacji.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Fundacji podlega badaniu przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
 
 
ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
Art. 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 125.000,00 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych, przyznany w oświadczeniu woli Fundatora o ustanowieniu Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 
Art. 10
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza funduszem założycielskim, mogą pochodzić z:
 1. darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora,
 2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,
 3. krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych,
 4. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Art. 11
1. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłacznie na realizację celów statutowych określonych w art. 6 niniejszego Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa, za zgodą Rady Fundacji, oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
 
Art. 12
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
3. wykorzystywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 
 
ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
 
Art. 13
Organami Fundacji są:
1. Zarząd,
2. Rada Fundacji.
 
Art. 14
1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą wchodzić Wiceprezesi. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
2. Liczbę członków Zarządu w granicach określonych w ust. 1 określa każdorazowo Rada Fundacji.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego w okresie trwania danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu danej kadencji.
6. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Fundacji.
 
Art. 15
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych Fundacji,
 3. opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w art. 6 Statutu,
 5. uchwalanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
 6. powoływanie oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
 8. wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
 9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub o likwidację Fundacji,
 10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
3. Dla założenia przez Fundację lub dla przystąpienia Fundacji do zrzeszeń, spółek handlowych i innych organizacji wymagane jest zezwolenie Rady Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również konsultantów oraz ich zespoły – do oceny podejmowanych przedsięwzięć przez Fundację.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
6. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd będzie sporządzał i przedkładał Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta sporządzonym zgodnie z zasadami rachunkowości.
7. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu, chyba że członek Zarządu i Rada Fundacji postanowią inaczej.
8. Fundacja ponosi koszty związane ze sprawowaniem zarządu przez członka Zarządu.
9. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.
10. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu.
 
Art. 16
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu, lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 
Art. 17
1. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji, za wyjątkiem pierwszej Rady Fundacji, której kadencja wynosi jeden rok.
3. Liczbę członków Rady w granicach określonych w ust. 1 określa każdorazowo Rada Fundacji.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powołuje Fundator przy odpowiednim zastosowaniu ust.1 i ust. 6. Członków Rady Fundacji następnych kadencji (w tym Przewodniczącego Rady Fundacji i jego Zastępców) lub na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję albo dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swoją uchwałą Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.
5. Powołanie Rady Fundacji nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Bieg kadencji nowo wybranej Rady Fundacji rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.
6. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Fundacji danej kadencji.
7. Mandat członka Rady Fundacji wygasa również wskutek śmierci, pisemnej rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Fundacji uchwałą Rady Fundacji podjętą większością 3/4 głosów.
8. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkując i gospodarując, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
10. Na członków Rady Fundacji nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie Fundacji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
11. Członkowie Rady Fundacji otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Fundacji, w wysokości nie wyższej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jak również zwrot uzasadnionych kosztów. Członkowie Rady Fundacji mogą zrezygnować z wynagrodzenia. Członkowie Rady Fundacji podlegli Fundatorowi z tytułu zatrudnienia nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Fundacji. Wysokość wynagrodzenia określa Rada Fundacji.
 
Art. 18
1. Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:
 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 4. ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,
 5. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 6. uchwalanie ogólnych warunków przyznawania przez Fundację grantów,
 7. wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 8. ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 9. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
 10. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 11. wyrażanie opinii, we wszelkich uznanych przez Radę za istotne sprawach, w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu,
 12. wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie Fundacji do spółki handlowej.
2. W celu realizacji swoich zadań Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Fundacji.
 
Art. 19
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Fundacji Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji, lub upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Rada Fundacji podejmuje uchwały przy obecności co najmniej połowy jej członków, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy powołania i odwołania członków Rady Fundacji oraz powołania i odwołania członka Zarządu oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.
7. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.
 
Art. 20
1. Uchwały Zarządu oraz Rady Fundacji podejmowane są w głosowaniu jawnym.
2. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu lub Rady Fundacji, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również w innych sprawach określonych przez Zarząd i Radę Fundacji.
 
 
ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU I ZMIANA CELU FUNDACJI
 
Art. 21
1. Do czasu upływu kadencji pierwszej Rady Fundacji zmiana Statutu, a w tych ramach i zmiana celu Fundacji, może być dokonana przez Fundatora, a po tym terminie – przez Radę Fundacji z jej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Do powzięcia uchwały przez Radę Fundacji w sprawie zmiany Statutu wymagana jest większość 3/4 głosów członków Rady Fundacji.
 
 
ROZDZIAŁ VI
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
 
Art. 22
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Uchwałę w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów.
 
 
ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA FUNDACJI
 
Art. 23
1. O likwidacji decyduje wyłącznie Rada Fundacji z przyczyn wskazanych w ustawie o fundacjach.
2. Uchwałę o likwidacji Fundacji Rada Fundacji podejmuje większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji. Uchwała o likwidacji może być podjęta tylko po uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady Fundacji o takim wniosku i doręczeniu im treści projektu uchwały.
3. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 2, nie powoła likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.
 
Art. 24
Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celami Fundacji określonymi w art. 6 i utworzenie nowej fundacji lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach.
 
 
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Art. 25
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację oraz Fundatorowi zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o fundacjach.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..