2017-06-07

Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017

Informujemy, że najkorzystniejsze oferty w odpowiedzi na zapytanie nr FRSI/e-Mocni/10/2017 na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw (zwanych dalej „Animatorami”) na rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie e-Mocni złożyli:
 1. Ewa Chromniak Warsztat Edukacji, Kraków – dla regionu 13 (na kwotę 17 200,00 zł brutto) i regionu 14 (na kwotę 17 200,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 26.05.2017, 15:23;
 2. Dobrzyńska Renata Pracownia Badań Społecznych Renata Dobrzyńska, Września – dla regionu 9 (na kwotę 10 600,00 zł brutto) i regionu 10 (na kwotę 10 600,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 30.05.2017, 12:10;
 3. Pracownia Sztuki Społecznej Zbigniew Mieruński, Gołdap – dla regionu 6 (na kwotę 19 420,00 zł brutto);  data wpłynięcia oferty: 30.05.2017, 12:58;
 4. Galeria Rozwoju Małgorzata Malec, Wrocław – dla regionu 1 (na kwotę 14 940,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 08:04;
 5. Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat Jacek Gralczyk, Bełchatów – dla regionu 15 (na kwotę 18 100,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 10:37;
 6. Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna, Chociwel – dla regionu 2 (na kwotę 13 860,00 zł brutto) i regionu 3 (na kwotę 13 860,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 19:36;
 7. Pracownia Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk, Lublin – dla regionu 8 (na kwotę 14 500,00 zł brutto) i regionu 16 (na kwotę 14 500,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 20:01;
 8. Sudoł Cooperation Dominik Sudoł, Kwidzyn – dla regionu 4 (na kwotę 9 220,00 zł brutto) i regionu 5 (na kwotę 8 020,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 23:26;
 9. Iwona Kusak, Bielsko-Biała – dla regionu 11 (na kwotę 7 500,00 zł brutto) i regionu 12 (na kwotę 7 500,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 23:30.
 
Zgodnie z pkt. XVII.6 i 7 Zapytania dla każdej części została wybrana najkorzystniejsza oferta, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcję Animatora w maksymalnie dwóch regionach. W związku z tym w przypadku regionów 1, 6, 13 i 15 wybrano Wykonawców, którzy złożyli drugą lub trzecią najkorzystniejszą ofertę (zgodnie z klasyfikacją punktową), ze względu na to, że Wykonawcy z wyższą liczbą punktów jako preferencyjne wskazali inne dwa regiony, w których również złożyli najkorzystniejsze oferty
 
Ze względu na to, że na pełnienie funkcji Animatora w regionie 7 została złożona tylko jedna oferta (Pracowni Zmiany Społecznej Karoliny Koguciuk) przez Wykonawcę, który został wybrany jako Wykonawca w dwóch innych regionach – komisja przystąpi do wyboru wykonawcy dla regionu 7 zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 3.5.2 pkt. 5b Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2 Wytycznych oraz 3.5 Zasad.
 

 
Do dnia 31 maja 2017 r., do godz. 23:59 otrzymano oferty od następujących Wykonawców:
 1. Ewa Chromniak Warsztat Edukacji
 2. Mariola Pękala-Piekarska
 3. Anna Miodyńska
 4. Dobrzyńska Renata Pracownia Badań Społecznych Renata Dobrzyńska
 5. Pracownia Sztuki Społecznej Zbigniew Mieruński
 6. Magdalena Popłońska-Kowalska Anima-Edukacja, Szkolenia 
 7. Elżbieta Tomczak
 8. Galeria Rozwoju Małgorzata Malec
 9. Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat Jacek Gralczyk
 10. Łukasz Waszak TCM-Training's, Consulting, Management - Łukasz Waszak
 11. Krzysztof Smug
 12. Monika Hausman-Pniewska
 13. Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna
 14. Pracownia Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk
 15. Damian Dec Instytut Inspiracji
 16. Magdalena Świergolik
 17. Sudoł Cooperation Dominik Sudoł
 18. Iwona Kusak

Załączniki

  FRSI_e-Mocni_10_201...o_wyborze.pdf 339,64 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się