2017-12-11

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/MP-CIECH/2/2017

Zapraszamy do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr FRSI/MP-CIECH/2/2017 dotyczące zakupu i dostawy laptopów i tabletów do sterowania robotami.

 

Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu „Misja: programowanie – podregion ciechanowski realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnegoi Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 5 stycznia  2017 r. (godz. 23:59) na adres e-mail: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/MP-ciech/2/2017.

 

Termin został przedłużony w dn. 21.12.2017 r. , tym samym:
- odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,
- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert tj. 06.10.2017 r.

Pozostałe treści pozostają bez zmian. Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi dokumentami.

 

 

Zapytanie zostało także opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1074483

Załączniki

  zal 1_wzor formular...MP_ciech.docx 56,23 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 2_oswiadczenie ...MP_ciech.docx 39,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 3_oswiadczenie ...iech (1).docx 35,91 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_wzor_umowy_2_MP_ciech.pdf 141,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 5_wykaz i opis ...MP_ciech.docx 45,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_wykaz szkol_2_MP_ciech.pdf 101,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zapytanie_laptopy_t..._MP_ciech.pdf 274,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  211217_zapytanie_la..._MP_ciech.pdf 273,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się