2018-07-19

Zapytanie ofertowe na Moderatorów szkoleń online

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/15/2018
na pełnienie funkcji moderatorów szkoleń online w gminach   - drugi nabór dodatkowy z dnia 19.07.2018po wyczerpaniu trybu „Zasada konkurencyjności” z powodu braku ofert

(Zgodnie z aktualnymi Wytycznym, rozdział 6.5, punkt 8a, możliwe jest niestosowanie procedur zasady konkurencyjności gdy nie wpłynie żadna oferta a pierwotne warunki Zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione)

 

Zapraszamy do składania ofert na moderatorów szkoleń online w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Głównym zadaniem Moderatorów będzie  zapewnienie ukończenia co najmniej 7 godzin (zegarowych) szkoleń online przez wskazaną w danej gminie liczbę Uczestników. Zadanie to obejmuje m.in.:

  1. Przeprowadzeniewe współpracyz Gminą, która podpisała porozumienie uczestnictwa w projekcie „e-Mocni”, rekrutacji odpowiedniej liczby Uczestników szkoleń z danej gminy;
  2. Udzielenie potencjalnym uczestnikom szkoleń online pomocy w wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej i Indywidualnego Planu Działania oraz np. w zakresie funkcjonalności platformy, na której są umieszczone szkolenia;

Łącznie Moderatorzy zapewnią ukończenie szkoleń online min.2282 Uczestników z 98 gmin uczestniczących w projekcie z całej Polski.Jeden moderator będzie wspierał średnio ok. 230 osób.

 

Szczegółowy opis zadań i warunków znajduje się w Bazie Konkurencyjności.

Różnice w stosunku do pierwotnego zapytania:

  1. Rekrutacja nie dotyczy już obszarów: 1(pomorskie), 2 (podlaskie), 4 (podkarpackie), 9 (kujawsko-pomorskie)
  2. Maksymalna stawka za osobę wynosi 38,50 zł. brutto
  3. Termin składania ofert (skan w formacie PDF na adres malgorzata.makowska@frsi.org.pl)  – preferowany do 8 sierpnia, decyduje doświadczenie i cena  (możliwe są negocjacje), przy takiej samej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń; po  8 sierpnia 2018 nabór ciągły aż do wybrania Moderatorów na wszystkie obszary.
  4. W treści umowy znajdzie się odniesienie do zmienionego trybu wyboru Wykonawcy.
  5. Zmieniony jest załącznik nr 3 i 4 (w załączeniu)

Załączniki

  zal_3_Wzor_formularza_oferty.docx 57,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Oswiadczenia_wykonawcy.docx 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się