2017-01-20

Zarząd

W skład Zarządu wchodzi:
 
Jacek Królikowski – Prezes Zarządu
 
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Statutu Fundacji do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych Fundacji,
  3. opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w art. 6 Statutu,
  5. uchwalanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
  6. powoływanie oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia,
  8. wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
  9. wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub o likwidację Fundacji,
  10. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.